Dotacje

Tytuł Projektu
PROJEKT W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027
Działanie FERC.01.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego.
Zadanie Trzebnica nr 05.02.20b

Zadanie realizowane w ramach Projektu
W celu osiągnięcia wszystkich wskaźników Projektu FERC 05.02.20b tj. objęcie zasięgiem ponad 8,5 tys. potencjalnych odbiorców poprzez wybudowanie sieci światłowodowej magistralnej i dystrybucyjnej o przepustowości nie mniejszej jak 300Mb/s w terminach określonych w Umowie o Dofinansowanie, niezbędnym staje się współpraca społeczności Miast, Gmin a przede wszystkim potencjalnych Odbiorców Usług świadczonych przez Operatorów Detalicznych na obszarze objętym inwestycją.

Przeprowadzenie uzgodnień przebiegu tras kabli projektowanych i budowanych w ramach Programu oraz współpraca Administracji Lokalnych wspomagających sprawny i bezproblemowy przebieg procesu inwestycyjnego, z wykorzystaniem zasobów lokalnych takich: jak działki drogowe, tereny gminne czy infrastruktura gminna, w zgodzie z zasadami działania programu oraz wykorzystaniu przeznaczonych na ten cel środków finansowy, spowoduje potężny rozwój technologiczny obszarów gminnych objętych wyżej wymienionym projektem.

 


Grupy docelowe
Program kierowany jest głównie do: administracji publicznej, organizacji pozarządowych, podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podmiotów leczniczych, instytucji kultury, a przede wszystkim dla Operatorów Istniejących małych i dużych, świadczących usługi w obszarach objętych wsparciem tego Programu.

Cele Projektu:

 •  budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,

 •  udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli  i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),

 •  zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,

 •   rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,

 •   rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,

 •  wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa   dla JST  i przedsiębiorców.


Rezultaty Projektu,

Realizacja programu to podstawa dla:

 • szerokiego dostępu do ultra-szybkiego Internetu,
 • efektywnych i zaawansowanych e-usług publicznych,
 • skutecznego działania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • dostępu do danych o znaczącym potencjale do dalszego ich wykorzystywania,
 • wsparcia rozwoju umiejętności cyfrowych,
 • rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów
  społeczno-gospodarczych.


Wartość Projektu
26 925 500,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich
19 101 461,06 zł